ALEŠ FOTÍ

  • měj chvíli strpení

VOP

Zde najdete nudnou, ale nezbytnou právní omáčku, díky které budeme mít jasno všichni tak, abychom předešli případným nedorozuměním.

Prosím o jejich přečtení.

Děkuji

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  (VOP)

Obsah:
Část první – Všeobecná ujednání
I.        Obecná ustanovení
II.       Definice
III.      Okamžik a způsob uzavření smlouvy
IV.      Předmět plnění
V.       Cena předmětu plnění, doba platnosti ceny a platební podmínky
VI.      Práva a povinnosti zhotovitele
VII.     Práva a povinnosti zákazníka
VIII.    Plnění, předání předmětu plnění a jiná ujednání
IX.      Práva z odpovědnosti za vady
X.       Omezení vyplývající z použité technologie a z estetické kvality vzniklé fotografovaným modelem
Část druhá – Zvláštní podmínky pro spotřebitele
I.        Informační povinnost vůči spotřebiteliII. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
III.      Vadné plnění
IV.       Vyřízení reklamace – reklamační řád
Část třetí – Zvláštní podmínky e-shopu
I.        Okamžik a způsob uzavření smlouvy
II.      Cena předmětu plnění a způsoby platby
III.     Dodání předmětu plnění
Část čtvrtá – Poučení o ochraně osobních údajů
Část pátá – Závěrečná ustanovení
                                               Část první – všeobecná ujednání
I. Obecná ustanovení

I.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny smlouvy o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb, smlouvy o dílo, kupní smlouvy, licenční smlouvy a další smlouvy, ujednané osobně i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, se společností a provozovatelem stránek www.alesfoti.cz, Aleš Rejnart, sídlem Otavská 1062/6, 370 11, České Budějovice – České Budějovice 2, IČ: 00944611, Tel.: +420 776 129 390, E-mail: info@alesfoti.cz (dále jen „zhotovitel“), není-li výslovně ujednáno jinak. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním VOP.

I.2 Při uzavírání smluv podle těchto VOP se vychází ze skutečnosti, že zákazník, kterým je fyzická či právnická osoba, která osobně, telefonicky, písemně, nebo prostředky komunikace na dálku projevuje vůli uzavřít smlouvu, jejímž předmětem je ve čl. IV definovaný předmět plnění (dále též jako „zákazník“), je seznámen s těmito VOP a dalšími níže popsanými dokumenty. Zhotovitel a zákazník společně také „smluvní strany“.

I.3 Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí se zhotovitelem uzavíraných smluv.

I.4 Smluvní vztahy mezi zákazníkem a zhotovitelem se řídí právem České republiky (rozhodné právo), zejména zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), z ustanovení občanského zákoníku například § 2586 a násl. upravujícími smlouvu o dílo, § 2358 a násl. upravujícími licenční ujednání. Je-li zákazník spotřebitelem, aplikují se také ustanovení na ochranu spotřebitelů.

 

II. Definice

Spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nebo komunikaci se zhotovitelem, nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Podnikatel – zákazník, který není spotřebitelem.
Stránky zhotovitele – www.alesfoti.cz
Autorská díla – díla, která naplní definici § 2 autorského zákona a jsou předmětem plnění zhotovitele, zejména fotografická díla a díla vyjádřena                                postupem podobným fotografii, audiovizuální díla (např. reklamní spoty, výuková videa), koncept díla. Autorská díla včetně jejich                                částí nelze zásadně užívat bez oprávnění poskytnutých zhotovitelem.
Postprocessing – úprava fotografií nebo videí, zahrnující zejména úpravy barevné tonality, vhodný ořez, změna formátu pixelů, odstranění nebo                                 přidání šumu, retuš, montáž, úpravy zlepšující dojem ze shlédnutí fotografie nebo sledování videa (doostření, rozmazání, kontrast, úprava jasu apod.).
Event – společenská akce, zážitek, prožitek, jejíž cílem je zvýšit povědomí o značce, produktu, nabízených službách, získat nové zákazníky, obchodní partnery, zaměstnance, případně tyto vztahy upevňovat.
Licence – oprávnění k výkonu práva užít autorské dílo ve sjednaném rozsahu.
E-shop je virtuální obchod provozovatele www.alesfoti.cz, který umožňuje vzdálený nákup vybraných fotografických služeb a zboží.
Košík je souhrn zákazníkem vybraného zboží, které zamýšlí koupit prostřednictvím e-shopu.
Dodací lhůtou se rozumí čas, do jakého je zhotovitel (prodávající, poskytující licenci) schopen zakoupené zboží/zboží digitálního obsahu                                 připravit k osobnímu odběru, případně doba, do které je schopen zakoupené zboží předat přepravci nebo předat elektronickou formou.
Reklamační řád je zvláštní součást obchodních podmínek, upravující postup při uplatnění vad dodaného zboží nebo služeb.
Objednávka je závazný projev vůle zákazníka (kupujícího) zakoupit zboží či službu u zhotovitele (prodávajícího), učiněný prostřednictvím                                 e-shopu.
Digitálním produktem se rozumí služba digitálního obsahu (členská sekce, sdílení souborů) a digitální obsah (například e-kniha, elektronicky                                 poskytnutá fotografie, video).

 

III. Okamžik a způsob uzavření smlouvy

III.1 K uzavření smlouvy mezi smluvními stranami může dojít na základě osobní (ústní) či písemné nabídky, nebo prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku (např. e-mail, datová zpráva).

III.2 K uzavření smlouvy dochází okamžikem, kdy zákazník zhotoviteli potvrdí nepodmíněné přijetí zhotovitelem předloženého nebo zaslaného návrhu smlouvy. Nestanoví-li tyto VOP jinak, ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.

III.3 Prezentace služeb a zboží na stránkách zhotovitele se nepovažuje za nabídku k uzavření smlouvy. Rezervace služby a zboží zákazníkem z kontaktního formuláře na stránkách zhotovitele nebo na sociálních sítích zhotovitele představuje výzvu zákazníka k předložení nabídky na uzavření smlouvy. Vyzve-li zákazník zhotovitele k podání nabídky, k uzavření smlouvy dojde okamžikem, kdy zákazník zhotoviteli nepodmíněné přijetí předloženého nebo zaslaného návrhu smlouvy, potvrdí.

III.4 Není-li přijetí nabídky zákazníkem potvrzeno zhotoviteli, je nabídka zákazníkem akceptována také reálným přijetím nabídky, a to zaplacením zálohy nebo jiné v návrhu uvedené ceny v plné výši, je-li tak učiněno nejpozději ve lhůtě stanovené pro akceptaci nabídky. Není-li stanovena lhůta pro akceptaci nabídky, nabídku je třeba reálným přijetím akceptovat nejpozději ve lhůtě 14 dnů.

III.5 Nestanoví-li smlouva jinak, zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

III.6 Neakceptováním platných VOP zhotovitele, či jejich akceptováním zákazníkem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy, nedojde-li k ujednání nahrazujícímu VOP.

 

IV. Předmět plnění

IV.1 Předmětem plnění je zejména poskytnutí služeb, vytvoření (autorských) děl, poskytnutí licenčního oprávnění k autorským dílům, které jsou specifikovány ve smlouvě uzavřené smluvními stranami. Předmětem plnění zhotovitele jsou také další nabízené služby a výkony, zejména prodej dárkových poukazů.

IV.2 Určení předmětu plnění musí být ve smlouvě jednoznačné a určité (např. odkazem na zhotovitelem nabízenou službu nebo dostatečným vymezením předmětu plnění ve smlouvě).

IV.3 Není-li mezi smluvními stranami předem ujednáno jinak, fotografie jsou předávány v jejich plném nebo pro účel užití obvyklém rozlišení ve formátu JPG, v digitální podobě (odkazem do elektronického uložiště zhotovitele). Bez výslovného ujednání předmětem plnění nejsou neupravené fotografie (bez postprocessingu) nebo fotografie ve formátu RAW, tyto nebudou zákazníkovi poskytnuty. Pokud není předem ujednáno jinak, výběr fotografií a postprocessing je vždy v plné kompetenci zhotovitele. Předmětem plnění nejsou ani případně zaslané náhledy fotografií k výběru.

IV.4 U fotografování svateb, veřejných akcí, eventů, jsou počty fotografií orientační. Počet fotografií z těchto akcí se odvíjí od celkové náplně a mnoha neovlivnitelných podmínek. Uplatňovat vady z tohoto důvodu je možno jen při zjevném nepoměru mezi udávaným počtem fotografií a počtem fotografií dodaných.

IV.5 Je-li mezi smluvními stranami sjednáno, že si zákazník vybírá fotografie k postprocessingu, tyto fotografie si vybírá zákazník z předvýběru náhledů nejzdařilejších snímků učiněného zhotovitelem. Zhotovitel zašle zákazníkovi na zákazníkem sdělený e-mail číselně označené náhledy fotografií v online galerii a zákazník si sjednaný počet fotografií k finální úpravě vybere nejpozději do 14 dnů od zpřístupnění náhledů (lhůta pro výběr fotografií). Nevybere-li si zákazník fotografie ve lhůtě pro výběr fotografií, právo výběru fotografií mu zaniká a zhotovitel vybere nejzdařilejší fotografie dle svého nejlepšího úsudku. Náhledové snímky jsou zaslány v minimální kvalitě, neupravené, neretušované, označené logem, a nelze je používat a šířit. Zvolí-li si zákazník vyšší než sjednaný počet fotografií, zavazuje se zaplatit doplatek za fotografie nad rámec balíčku dle ceníku zhotovitele.

IV.6 Zákazník může zakoupit u zhotovitele dárkový poukaz, který je vymezen hodnotou, možností jeho využití a dobou uplatnitelnosti. Není-li sjednáno jinak, sjednává se časové omezení trvání oprávnění uplatnit dárkový poukaz v délce 12 měsíců od zakoupení dárkového poukazu (doba platnosti) a vztahuje se na veškeré zhotovitelem nabízené služby (zboží). Po uplynutí doby platnosti dárkový poukaz pozbývá platnosti bez náhrady. Dárkový poukaz lze postoupit na třetí osobu (obdarovaného). Poukaz nelze měnit za jiné nabídky a je opatřen individuálním kódem. Výměna poukazu za hotovost není možná.

IV.7 Žádost o uplatnění dárkového poukazu je třeba zhotoviteli předložit nejpozději před uzavřením příslušné smlouvy. Je-li dárkový poukaz v době platnosti u zhotovitele řádně uplatněn, zavazuje se zhotovitel snížit cenu objednávané služby (zboží) o hodnotu dárkového poukazu. Zákazníku ani obdarovanému však nevzniká nárok na finanční vypořádání, bude-li výsledkem odpočtu hodnoty dárkového poukazu záporná nebo opakovaně, a to až do výše jeho hodnoty. Hodnota dárkového poukazu není úročena.

IV.8 Obdrží-li zákazník spolu se zbožím nebo službou dárek, je darovací smlouva mezi zhotovitelem a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy zákazníkem nebo zhotovitelem z důvodů spočívajících na straně zákazníka, pozbývá darovací smlouva účinnosti (rozvazovací podmínka) a zákazník je povinen zhotoviteli dárek vrátit nebo nahradit obvyklou cenu takového dárku.

IV.9 Představuje-li digitální produkt autorské dílo (např. fotografie, videa), poskytuje zhotovitel zákazníkovi licenci v rozsahu stanoveném smlouvou, případně v rozsahu níže uvedeném.

IV.10 Není-li v licenční smlouvě sjednáno jinak, zákazníkovi je udělena nevýhradní licence k užití autorského díla pro účel vyplývající ze smlouvy, případně pro osobní nekomerční užití, územně a množstevně neomezenou, po dobu trvání majetkových autorských práv, bez oprávnění udělovat podlicence nebo oprávnění k výkonu majetkových autorských práv třetím osobám. Licenční odměna je zahrnuta v ceně digitálního produktu.

IV.11 Autorské dílo nesmí být bez souhlasu zhotovitele nad rámec sjednané licence šířeno, upravováno (např. používání barevných filtrů), užíváno komerčním způsobem, užíváno způsobem snižujícím hodnotu díla. Smluvní strany činí nesporné, že mezi způsoby snižující hodnotu díla a porušující smlouvu podstatným způsobem náleží např. urážlivé nebo nevhodné publikace, použití fotografií ve spojení s politickou reklamou a propagandě nebo pornografických dílech.

 

V. Cena předmětu plnění, doba platnosti ceny a platební podmínky

V.1 Cena předmětu plnění se řídí ujednáním mezi smluvními stranami a není-li takové výslovné dohody, pak se cena předmětu plnění stanoví podle ceníku zhotovitele, platného v době uzavření smlouvy. Aktuální ceník a nabídka služeb jsou k dispozici na stránkách zhotovitele u příslušného produktu nebo služby, případně na vyžádání: info@alesfoti.cz. Není-li sjednáno nebo stanoveno jinak, ceny jsou stanoveny jako konečné, v českých korunách.

V.2 Cena předmětu plnění zůstává platná od okamžiku uzavření smlouvy do okamžiku splnění smlouvy, ledaže došlo ke změně smlouvy.

V.3 Cena je v plné výši splatná v den fotografování. Není-li sjednáno jinak, zákazník hradí cenu předmětu plnění v hotovosti.

V.4 Je-li cena hrazena převodem na účet zhotovitele, hradí se na základě daňového dokladu zaslaného zákazníkovi v elektronické podobě. Splatnost faktur je 14 dní. Dnem zaplacení ceny se rozumí den připsání částky na bankovní účet zhotovitele. V případě, že zákazník neuhradí daňový doklad ve lhůtě splatnosti, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,40 % dlužné částky za každý den prodlení do zaplacení. Tím není dotčen nárok na úhradu zákonných úroků z prodlení a náhrady škody.

V.5 Cenu předmětu plnění lze uhradit také dárkovým poukazem – uplatněním platného dárkového poukazu za podmínek stanovených v čl. IV. 7 VOP; nedoplatek tímto způsobem vzniklý bude zákazníkem doplacen dle čl. V.3 nebo V.4.

V.6 Zákazník se zavazuje po uzavření smlouvy uhradit zálohu až do celkové ceny předmětu plnění. Zhotovitel není povinen započít s prováděním díla nebo poskytnutím služby do té doby, než bude záloha zákazníkem uhrazena.

V.7 Je-li u některých typů smluv vyžadována zhotovitelem úhrada na sjednanou cenu před poskytnutím plnění nebo před uzavřením smlouvy, považuje se za zálohu. Smluvní strany se dohodly, že záloha bude v okamžiku splatnosti sjednané ceny započtena v plné výši na sjednanou cenu.

V.8 Smluvní pokuty a nároky na náhradu škody jsou splatné 10. (desátý) den ode dne doručení písemné výzvy zákazníkovi k jejich úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší. Zákazník souhlasí, aby zhotovitel každou smluvní pokutu nebo náhradu škody, na niž mu vznikne nárok, započetl vůči platbě (záloze nebojiné platbě na cenu předmětu plnění). Pokud nedojde k započtení podle tohoto ustanovení VOP, zavazuje se k doplacení dlužné částky, a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne převzetí písemné výzvy zhotovitele.

 

VI. Práva a povinnosti zhotovitele

VI.1 Není-li dohodnuto jinak, zhotovitel poskytne předmět plnění v kvalitě korespondující s nabídkou zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy (předsmluvní parametr) a není-li takový předsmluvní parametr znám, v kvalitě obvyklé pro sjednaný účel v České republice.

VI.2 Zhotovitel se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat předmět plnění co do obsahu nepoškozené, bez vad, v dohodnutém množství a v přiměřené lhůtě, jinak za podmínek stanovených ve smlouvě.

VI.3 Zhotovitel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v průběhu plnění, a to v případě nezájmu zákazníka trvajícím déle než 30 dní nebo dozví-li se, že zákazník zásadním způsobem porušil smlouvu (např. nedostavil se ve sjednaný termín fotografování na sjednané místo, důsledkem čehož nelze dílo již provést). Nezájmem zákazníka se rozumí – nedostupnost, zrušení, či ukončení komunikace. V tomto případě nemá zákazník nárok na plnění smlouvy nebo vrácení zaplacené ceny či její části. Pro tento případ smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši sjednané či dle ceníku stanovené ceny předmětu plnění.

VI.4 Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky předmětu plnění nebo od smlouvy odstoupit. O této skutečnosti je zhotovitel povinen zákazníka informovat. Ani v jediném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. Za takové okolnosti strany považují zejména přírodní katastrofy, živelné pohromy, revoluce, stav nouze, válečný stav, válečný a ozbrojený konflikt, pandemie, embargo, vysoké nepředvídatelné zvýšení cen inflace, terorismus, neočekávaný výpadek elektrické energie, neočekávané povětrnostní podmínky.

VI.5 Zhotovitel je oprávněn mimo ostatních případů uvedených v příslušném právním předpise odstoupit od smlouvy:
a) pokud zákazník poruší podstatným způsobem smlouvu,
b) neuhradí-li zákazník cenu předmětu plnění nebo část ceny předmětu plnění nejpozději ve sjednané lhůtě nebo ve lhůtách stanovených v čl. V. VOP,
c) z důvodu dle čl. VIII.8 VOP.

VI.6 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu, odpovídá však za vybrané osoby a kvalitu jimi prováděných prací.

 

 

VII. Práva a povinnosti zákazníka

VII.1 Zákazník je povinen sdělit zhotoviteli veškeré informace potřebné k bezproblémové realizaci zakázky, zejména informovat zhotovitele o nedostupnosti, změně nebo zrušení e-mailové adresy, sloužící ke komunikaci mezi zhotovitelem a zákazníkem.

VII.2 Je-li zákazník přítomen v průběhu pořizování autorských děl, je zakázáno pořizovat záznamy a fotografie bez souhlasu zhotovitele.

VII.3 Zákazník před focením poskytne zhotoviteli veškeré potřebné licence, povolení, zřeknutí se práv, uvolnění nebo souhlasy, včetně těch, týkajících se publicity a ochrany soukromí, k fotografování nemovitosti, osob a předmětů, v rozsahu nezbytném k plnění smlouvy. Zákazník je zejména povinen zajistit nezbytné licence k užití cizích autorských děl, včetně děl umístěných v prostorách zákazníka.

VII.4 Při focení a natáčení svateb, eventů a veřejných akcí, je zákazník povinen řádně informovat fotografované osoby o způsobu nakládání s fotografiemi a zajistit právní důvod pro zachycení a užití podobizny jakožto osobního údaje (souhlas se zachycením a šířením podobizny) a poučit je o možnosti tento souhlas neudělit. Zákazník je dále povinen řádně informovat osoby účastnící se fotografované akceo zpracování osobních údajů (podobizny) a naplnit povinnosti správce podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR vůči fotografovaným osobám.

VII.5 Je-li zhotovitel podle uzavřené smlouvy oprávněn užít fotografie z eventů také pro své prezentační účely, informuje zákazník účastníky akce, že pořízené fotografie mohou být tímto způsobem využívány (např. zveřejněny na stránkách a sociálních sítích zhotovitele) a návštěvníci, kteří využijí možnosti vyfotografovat se nebo natočit, tím zásadně konkludentně souhlasí také s rozšiřováním jejich podoby ve smyslu § 85 občanského zákoníku.

VII.6 Zákazník může odstoupit od smlouvy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně, a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v přiměřené době poskytnuté zákazníkem.

VII.7 Odstoupí-li zákazník z jakéhokoliv důvodu od smlouvy o digitálním produktu, zdrží se užívání digitálního produktu, a zhotovitel může zákazníkovi zabránit v dalším užívání digitálního produktu, a to zejména tím, že mu digitální produkt nebo uživatelský účet znepřístupní. Na žádost zhotovitele je zákazník také povinen vrátit hmotný nosič, na němž digitální produkt obdržel.

VII.8 Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy z důvodů dle VI.5 VOP je zákazník povinen uhradit zhotoviteli v plné výši již vynaložené náklady na plnění smlouvy.

 

 

VIII. Plnění, předání předmětu plnění a jiná ujednání

VIII.1 Nevyplývá-li ze smlouvy přesný termín poskytování služeb (focení), zákazník se zavazuje vybrat si termín z termínů nabídnutých zhotovitelem v předem sjednaném období. Potvrzený termín focení je závazný pro obě strany. Zákazník má nárok na jednu změnu termínu focení v ceně, požádá-li o změnu termínu zhotovitele ve lhůtě 1 dne před sjednaným (potvrzeným) termínem focení. Zhotovitel navrhne zákazníkovi obdobným postupem nový termín focení. Smluvní strany se dohodly, že v případě novorozeneckého focení požádá zákazník zhotovitele o sdělení volných termínů bezprostředně po porodu.

VIII.2 Maximální dobu poskytování služeb nelze bez dohody smluvních stran prodlužovat. Pozdní příchod zákazníka není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení a natáčení, nebo poskytování služeb v předem sjednanou dobu.

VIII.3 V případě nemoci nebo velmi nepříznivého počasí může zhotovitel venkovní focení přesunout na nejbližší volný termín. Zhotovitel zašle zákazníkovi návrh nového termínu. Potvrzený termín focení je závazný pro obě strany.

VIII.4 Není-li mezi stranami sjednáno jinak, je místem plnění sídlo zhotovitele. Pokud se smluvní strany dohodly, že místem plnění bude jiné místo, než je sídlo zhotovitele, zhotovitel zajistí dodávku zboží na sjednané místo plnění na vlastní náklady nebo na náklady zákazníka, a to dle dohody smluvních stran; není-li takové dohody, pak náklady hradí zákazník.

VIII.5 Požádá-li zhotovitel o potvrzení převzetí díla, zákazník nebo jeho pověřený zástupce je povinen potvrdit převzetí předmětu plnění uvedením svých identifikačních údajů tak, aby zhotovitel měl možnost přesně identifikovat přebírající fyzickou osobu a den převzetí.

VIII.6 Je-li předmětem plnění dílo s nehmotným výsledkem (licence, digitální produkt), považuje se předmět plnění za předaný, je-li dokončen a zhotovitel umožní zákazníkovi jeho užití. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění může být předáván prostředky komunikace na dálku (např. zasláním linku do cloudového uložiště případně online galerie zhotovitele nebo jako přílohy elektronické zprávy). Předmět plnění je k dispozici zákazníkovi ke stažení po dobu 1 kalendářního měsíce. Po uplynutí této lhůty má zhotovitel právo na úhradu poplatku za opětovné předání předmětu plnění dle ceníku zhotovitele.

VIII.7 Případné požadavky zákazníka na změnu smlouvy, pokud jsou zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu. V případě přijetí požadované změny zákazníka je zákazník upozorněn na odpovídající změnu ceny zakázky dle aktuálního ceníku platného v době akceptace změny smlouvy. Pokud zákazník novou cenu neakceptuje, nedojde ke změně smlouvy a zhotovitel má právo odsmlouvy bezodkladně odstoupit, nebo setrvat na stávajícím ujednání. V případě takového odstoupení od smlouvy zhotovitelem, zhotovitel vrátí zákazníkovi již zaplacenou cenu, má však nárok na náhradu nákladů, které mu již v souvislosti se smlouvou vznikly.

VIII.8 Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout spolupráci i v jejím průběhu nepokračovat, pokud by měla obsahovat obrazový či jiný materiál, který je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod. Zhotovitel je dále oprávněn odmítnout jakoukoliv spolupráci nebo uzavření smlouvy, která by představovala střet zájmů, případně ho jinak konkurenčně znevýhodňovala ve vztahu k obchodním partnerům zhotovitele.

VIII.9 Vlastnictví k dílu či licenci získá zákazník až po zaplacení dohodnuté ceny v plné výši. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nebo jiném předmětu plnění přechází ze zhotovitele na zákazníka převzetím zakázky, popř. také tehdy, porušil-li smlouvu tím, že si zásilku nepřevezme, nebo odmítne převzetí zásilky, nebo byl-li upozorněn na možnost zakázku si vyzvednout a ten si ji ani do konce 7 dnů od této výzvy nevyzvedl. Škoda na předmětu plnění, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na zákazníka, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit sjednanou cenu, ledaže ke škodě došlo v důsledku porušení povinnosti zhotovitele.

VIII.10 V případě porušení sjednaných podmínek (pod)licenčního oprávnění zákazníkem komerčním způsobem, se sjednává nárok zhotovitele na smluvní pokutu ve výši 50.000,- CZK (padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé neoprávněné užití. Tím není dotčen nárok na náhradu škody. Zákazník se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit na základě výzvy zhotovitele. Toto ustanovení se neuplatní, je-li sjednána smluvní pokuta pro takové porušení zvlášť ve smlouvě se zákazníkem.

VIII.11 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu způsobenou při plnění této smlouvy v rámci platných právních předpisů a této smlouvy.

 

IX. Práva z odpovědnosti za vady

IX.1 Je-li předmět smlouvy splněn vadně, má zákazník práva z vadného plnění. Vadně je plněno zejména, nemá-li předmět plnění stanovené nebo ujednané vlastnosti a existuje tedy rozpor poskytnuté služby nebo zboží se smlouvou (např. není zákazníkovi poskytnuta služba v ujednaném rozsahu).

IX.2 Uzavírá-li smlouvu se zhotovitelem podnikatel, postupuje se podle příslušných ustanovení občanského zákoníku v platném znění. Postup při vyřízení reklamace uvedený v části druhé – zvláštní podmínky pro spotřebitele, čl. IV. Vyřízení reklamace – reklamační řád, se použije přiměřeně.

IX.3 Další práva a povinnosti zákazníka – spotřebitele z vadného plnění stanoví část druhá – Zvláštní podmínky pro spotřebitele.

IX.4 Zákazník je povinen předat kompletní zakázku zpět k reklamaci a v rámci reklamačního řízení poskytnout potřebné informace tak, aby oprávněnost vytýkaných závad mohla být správně posouzena. Zákazník je žádán poskytnout při vyřizování reklamace potřebnou součinnost (např. průvodním dopisem, reklamačním lístkem, emailovou zprávou, telefonicky).

IX.5 Odsouhlasil-li zákazník vizuální stránku díla (např. barevné tónování série fotografií) odpovědnost zhotovitele za případné vady vzniklé plněním dle tohoto souhlasu, tímto zaniká a zhotovitel neodpovídá ani za případné škody zákazníka vzniklé důsledkem plnění v souladu s tímto odsouhlasením.

IX.6 Článek X. této části VOP stanoví demonstrativní výčet skutečností, které nemohou být posuzovány za vady fotografického nebo audiovizuálního díla.

 

X. Omezení vyplývající z použité technologie a z estetické kvality vzniklé fotografovaným modelem

X.1 Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že specifické projevy použité technologie a z nich vyplývající možné nedostatky a vady fotografie a videozáznamu (například chromatická aberace, drobná neostrost, odlesky v očích, kontury, nezbytný šum apod.) nejsou důvodem pro uplatňování vad.

X.2 Zhotovitel věnuje dostatečnou odbornou a potřebnou péči k maximálnímu možnému omezení těchto specifických projevů použité technologie. Vyhrazuje si právo fotografie zpracovávat za využití jím zvoleného softwaru a aplikovat dle vlastního estetického cítění grafickou úpravu (tzv. postprocessing) jako retuš, změnu jasu, kontrastu, saturace, ostrosti.

X.3 Úroveň zpracování retuší je stanovena zhotovitelem a nikoli zákazníkem. Postprocessing je součástí objednané tvůrčí činnosti zhotovitele a záleží na jeho subjektivním vnímání, dovednosti, výtvarném citu a osobním vkusu. Za účelem seznámení se s kvalitou, stylem a typem tvůrčí činnosti zhotovitele se zákazník seznámil s portfoliem již hotových prací zhotovitele uveřejněných na stránkách a sociálních sítích zhotovitele.

X.4 Zákazník bere v úvahu a souhlasí s tím, že každý člověk je jiný, má svůj osobitý vzhled a estetická kvalita fotografií se vzhledem k této skutečnosti různí. Vzhled a nespokojenost s ním není důvodem pro uplatňování vad.

X.5 Zákazník dále bere v úvahu, že každá fotografie je originálem vznikajícím za specifických okolností, přičemž všechny nemůže zhotovitel ovlivnit (míra exteriérového světla, výraz a zapojení fotografovaných osob atd.).

 

                                      Část druhá – Zvláštní podmínky pro spotřebitele

 

I. Informační povinnost vůči spotřebiteli

 

Jako spotřebitel máte zejména tato práva:

– Právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy – informace jsou obsaženy na stránkách zhotovitele a v těchto VOP.
– Právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. e-mail, za podmínek stanovených v těchto VOP (čl. II. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem) a platné právní úpravy.
– Právo z vadného plnění v rozsahu dle čl. III. VOP.
– Právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy u České obchodní inspekce – www.coi.cz. Pro řešení sporů z kupních smluv uzavíraných online lze také využít platformu nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
– Právo obrátit se svojí stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Zhotovitel je oprávněn ke své činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
– Právo obrátit se se svojí stížností na prodávajícího/zhotovitele. Kontaktní adresou i adresou pro vyřizování stížností je info@alesfoti.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zasílá prodávající/zhotovitel na elektronickou adresu zákazníka.
– Jste-li spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, bude vám poskytnuta tato vyšší míra ochrany.

 

Zhotovitel Vás dále informuje, že:

– Smlouvu lze uzavřít jen v českém jazyce. Všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny jen v českém jazyce.
– Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení a náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
– Zhotovitel není ve vztahu k zákazníkům vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
– Zhotovitel neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění.
– Zhotovitel nevyužívá automatizovaného rozhodování o ceně.
– V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, výši nákladů spojených s vrácením zboží, nemůže-li být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.
– Při uzavírání smlouvy v e-shopu bude smlouva, resp. příslušná faktura, uložena v elektronickém archivu prodávajícího/zhotovitele. Kupující obdrží objednávky na kontaktní e-mail a bude tedy mít vždy přístup ke smlouvě (objednávce a faktuře) i bez součinnosti prodávajícího. Prodávající doporučuje kupujícímu uložit si vždy potvrzení objednávky.
– Zhotovitel požaduje úhradu ceny před převzetím zboží a zboží digitálního obsahu, příp. povinnost zaplatit zálohu na poskytnuté služby.
– Nabídka zhotovitele na uzavření smlouvy zahrnuje také informace o celkové ceně a nákladech na dodání zboží/služby.
– Část třetí – Zvláštní podmínky e-shopu upravuje odlišný způsob uzavírání smlouvy a další podmínky, které se uplatní také na zákazníka – spotřebitele.
– Na e-shopu jsou ceny zboží uvedeny včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, (zhotovitel/prodávající není plátcem DPH), avšak cena za dopravu zboží se liší podle zvoleného způsobu a poskytovatele dopravy, dle typu, váhy a rozměru zboží a způsobu platby objednávky, jejichž volbu provádí kupující v objednávkovém formuláři. Cena dopravy se automaticky vypočte v objednávkovém formuláři po zvolení vybraného zboží, přepravce a místa doručení. Bližší informace o dodání a dopravě stanoví ……….
– Způsoby platby na e-shopu jsou uvedeny v části třetí – zvláštní podmínky e-shopu a způsob si kupující volí v objednávkovém formuláři.

 

II. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

II.1 V případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku nebo uzavřené mimo obchodní prostory zhotovitele je zákazník – spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy (služby) a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží.
II.2 Zákazník – spotřebitel právo odstoupit od smlouvy dle přechozího odstavce nemá:
– o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; podnikatel tímto současně poučuje spotřebitele, že poskytnutím plnění v této lhůtě zaniká právo odstoupit od smlouvy a v případě započetí plnění v průběhu lhůty pro odstoupení, musí spotřebitel podnikateli uhradit náklady na již uskutečněné plnění (§ 1837 písm. a/ občanského zákoníku),
– při uzavření smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám (§ 1837 písm. d/ občanského zákoníku),
– v případě uzavření smluv o využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období, např. workshopy (§ 1837 písm. j/ občanského zákoníku),
– v případě uzavření smluv o dodání digitálního obsahu (např. e-book, poskytování licencí k autorským dílům, online školení), pokud nebyl dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním, v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; podnikatel tímto současně poučuje spotřebitele, že poskytnutím plnění v této lhůtě zaniká právo odstoupit od smlouvy. II.3 Odstoupit od smlouvy lze jakýkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči zhotoviteli; k odstoupení od smlouvy lze využít formuláře, který tvoří přílohu k VOP.

 

III. Vadné plnění

Práva a povinnosti spotřebitele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ust. § 1914 – 1925, § 2099 – 2112, § 2161 – 2174, § 2208, § 2389g – 2389s občanského zákoníku.

Níže uvedená práva z vadného plnění se dále nepoužijí:

– u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
– na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
– u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,
– vyplývá-li to z povahy věci.

 

Práva z vadného plnění – digitální produkty

 

III.1 Zhotovitel odpovídá spotřebiteli, že digitální obsah odpovídá ujednaným vlastnostem, je vhodný k účelu, pro který jej spotřebitel požaduje a s nímž zhotovitel souhlasil, je poskytován s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.

III.2 Zhotovitel dále odpovídá spotřebiteli za to, digitální obsah je také vhodný k účelu, k němuž se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá, odpovídá obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které může uživatel rozumně očekávat, je poskytován s příslušenstvím, které může uživatel rozumně očekávat, a odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, které poskytovatel zpřístupnil před uzavřením smlouvy. Uvedené se neuplatní, pokud zhotovitel zákazníka před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a zákazník s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

III.3 Má-li digitální obsah vadu, může spotřebitel požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by digitální obsah měl bez vady. Zhotovitel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby nezpůsobil uživateli značné obtíže, přičemž se zohlední povaha digitálního obsahu a účel, pro který ho uživatel požadoval.

III.4 Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo u nikoliv nevýznamné vady odstoupit od smlouvy, pokud a) poskytovatel vadu neodstranil (dle předchozího odstavce) nebo je z prohlášení zhotovitele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro uživatele, b) se vada projeví i po odstranění, nebo c) je vada podstatným porušením smlouvy.

III.5 U digitálního obsahu poskytnutého jednorázově (např. online školení, digitální fotografie nebo videa) zhotovitel odpovídá spotřebiteli, že zboží je v souladu se smlouvou nebo má obvyklé vlastnosti v okamžiku jeho převzetí nebo zpřístupnění obsahu a dále po dobu dvou let, během nichž se nesoulad projeví.

III.6 Na službu digitálního obsahu se výše uvedené použijí obdobně.

 

Práva z vadného plnění – zboží a jiná díla

III.7 Je-li splněno vadně, má spotřebitel práva z vadného plnění. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se na zboží či díle projeví, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

III.8 Zákazník – spotřebitel má nárok na bezplatné odstranění vady.

III.9 Spotřebitel může požadovat dodání nové věci nebo opravu věci nebo díla (např. doplnění sjednaného počtu fotografií, opravu tisku), ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by dílo mělo bez vady, a to, zda může být vada odstraněna bez značných obtíží pro spotřebitele. Spotřebitel není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli. Zhotovitel může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

III.10 Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo u nikoli nevýznamné vady věci odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil včas, vada se projeví opakovaně, vada je podstatným porušením smlouvy nebo zhotovitel prohlásí, případně je z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro spotřebitele.

 

IV. Vyřízení reklamace – Reklamační řád

IV.1 Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje zákazník osobně, nebo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (e-mail: info@alesfoti.cz). Ustanovení části první článku IX. VOP se použije také na zákazníka – spotřebitele, nestanoví-li zvláštní podmínky pro spotřebitele jinak.

IV.2 Zákazník je při uplatnění reklamace povinen uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Tento požadavek lze měnit bez souhlasu zhotovitele dodatečně jen tehdy, zažádal-li zákazník o opravu věci a vada se ukáže být neodstranitelná.

IV.3 Zákazník reklamovanou věc předá zhotoviteli k reklamaci způsobem, aby nedošlo k jeho poškození (vhodné zabalení), čisté a kompletní.

IV.4 Nebude-li mezi stranami sjednána delší lhůta, reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je spotřebitel požadoval. O vyřízení reklamace zhotovitel zákazníka vhodným způsobem informuje.

 

                                                 Část třetí – Zvláštní podmínky e-shopu
                             I. Okamžik a způsob uzavření smlouvy

I.1 Je-li smlouva uzavírána prostřednictvím e-shopu, k uzavření smlouvy dojde již okamžikem, kdy zákazník přijme návrh na uzavření smlouvy uveřejněný na webu provozovaném zhotovitelem, a to s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti zhotovitele plnit. Informace o zboží a ceně uváděné v e-shopu jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

I.2 Zhotovitel si vyhrazuje možnost odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, že si zákazník objednal zboží/službu/digitální produkt na základě smlouvy, jejíž cena uvedena na webovém rozhraní e-shopu byla nevědomě zjevně nepřiměřená hodnotě tohoto zboží/služby/digitálního produktu.

I.3 Zákazník si může zboží ve webovém rozhraní e-shopu nezávazně vybrat kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“. Do obsahu košíku může kdykoli nahlédnout a zboží vymazat kliknutím na tlačítko „odebrat“. Než zákazník závazně potvrdí objednávku (včetně potvrzení seznámení se s obchodními podmínkami), má právo měnit jak požadované plnění, tak nabízený způsob úhrady, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

I.4 Průběh objednání lze kdykoli přerušit také zavřením okna prohlížeče. Pro objednání zboží/služby/zboží digitálního produktu vyplní zákazník v krocích objednávkový formulář ve webovém rozhraní e-shopu. Zákazník má povinnost do objednávky uvést řádné a pravdivé údaje, tyto před závazným potvrzením objednávky zkontrolovat. K přijetí nabídky dochází kliknutím na tlačítko „objednávka zavazující k platbě“.

I.5 Shrnutí a potvrzení doručení objednávky zákazníka je provedeno bezprostředně po odeslání objednávky, a to e-mailem, zpravidla automatickým, zaslaným na kontaktní e-mailovou adresu zákazníka uvedenou zákazníkem v objednávkovém formuláři. Zákazník souhlasí s tím, aby mu potvrzení objednávky i daňový doklad – faktura byly zaslány v elektronické podobě na kontaktní e-mailovou adresu zákazníka.

 

                             II. Cena předmětu plnění a způsoby platby

II.1 V e-shopu je cena stanovena u každé nabízené položky. Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, které musí zákazník pro získání zboží nebo služby zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, které se odvíjí od volby zákazníka.

II.2 Webové rozhraní e-shopu obsahuje také informace o ceně za dopravu, a to včetně nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno/zasláno obvyklou poštovní cestou, případně podmínky, kdy je doprava zdarma. Informace o ceně za dopravu a nákladů na vrácení zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Lze-li zboží doručit do zahraničí, cena dopravy se automaticky vypočte v objednávkovém formuláři po zvolení vybraného zboží, přepravce a místa doručení a prodávající uvádí konkrétní cenu za dopravu v objednávkovém formuláři.

II.3 Původní cena je na stránkách zhotovitele typicky vyobrazena v rámci informování o slevě jako přeškrtnutá. Původní cena zboží představuje nejnižší cenu za posledních 30 dní před zlevněním. Původní cena zboží zůstává v platnosti i v případě, kdy je zboží zlevňováno postupně několikrát v kratším časovém horizontu, nejvýše po dobu 90 dní.

II.4 Způsoby platby – Zákazník hradí plnou cenu spolu s nákladem na dopravné již po uzavření smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného před předáním předmětu plnění. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Zákazník si může zvolit následující způsoby platby:
– Bezhotovostní platbu bankovním převodem – zákazník povinen při úhradě kupní ceny uvést jako variabilní symbol platby číslo své objednávky.
– Bezhotovostní platbu online platební kartou.
– Hotovostní platbu v sídle zhotovitele.
– Hotovostní platbu na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce.
– Uplatněním dárkového poukazu dle čl. IV.7 Části první VOP

II.5 V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží oproti předání zboží. V případě bezhotovostních plateb je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen při úhradě ceny uvést variabilní symbol platby.

II.6 Celková cena je zaplacena v případě bezhotovostních plateb okamžikem připsáním celkové ceny na bankovní účet prodávajícího, v ostatních případech je zaplacena okamžikem provedení platby.

 

                            III. Dodání předmětu plnění

III.1 Předmět plnění bude předán zákazníkovi bezodkladně po zaplacení celkové ceny. Dodací lhůta se odvíjí od zvoleného způsobu úhrady. Dodací lhůta činí 30 dní od okamžiku zaplacení celkové ceny.

III.2 Při zakoupení digitálních produktů při volbě úhrady platební kartou online nebo převodem, obdrží zákazník odkaz do uložiště s umístěním zboží digitálního obsahu bezodkladně po připsání ceny v plné výši na účet zhotovitele.

III.3 U smluv na dodání digitálního obsahu uzavřených se spotřebitelem, bude digitální obsah dodán bezodkladně dle čl. III.2, tedy před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, pouze v případě, že spotřebitel udělí předchozí výslovný souhlas s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Nevyjádří-li spotřebitel svůj souhlas, bude digitální obsah dodán bezodkladně po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy.

III.4 Fotografické služby lze objednat prostřednictvím e-shopu pouze v rozsahu nabízených, předem definovaných balíčků. Nestanoví-li konkrétní balíček jinak (např. konkrétní termíny realizace fotografických služeb), fotografické služby je třeba realizovat nejpozději ve lhůtě 6 měsíců od uzavření smlouvy, nebude-li dodatečně ujednáno jinak, přičemž termín konkrétního focení je třeba sjednat nejpozději 1 měsíc před uplynutím této lhůty. Na sjednání konkrétního termínu focení se uplatní čl. VIII odst. 1 Části první VOP.

III.5 Kupující je povinen zaslané zboží převzít. Pokud kupující svoji povinnost převzít zboží poruší a zboží si nepřevezme, nemá to za následek odstoupení od smlouvy. Prodávající je oprávněn opakovaně doručit zboží na náklady kupujícího. Prodávajícímu také vzniká právo od smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení smlouvy kupujícím. Odstoupení od smlouvy je účinné jeho doručením. Odstoupí-li prodávající od smlouvy dle tohoto odstavce, vzniká prodávajícímu nárok na uhrazení ceny za dopravu, případně nárok na náhradu škody; nárok bude započten na pohledávku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

III.6 O možnosti vyzvednutí zboží v případě sjednaného osobního odběru v sídle prodávajícího bude prodávající kupujícího informovat prostřednictvím e-mailu.

III.7 Prodávající bude kupujícího vždy informovat v případě mimořádného výpadku výroby zboží, přičemž kupujícímu sdělí novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informaci o tom, že nebude možné zboží dodat, dále prodlení s dodáním zboží od dodavatelů prodejce, přičemž kupujícím sdělí novou očekávanou dobu dodání.

 

                                     Část čtvrtá – Poučení o ochraně osobních údajů

I.1 Zhotovitel poučuje zákazníka, že zpracovává jeho osobní údaje, které zhotoviteli poskytnul v souvislosti s uzavřením smlouvy (identifikační údaje, fakturační adresa a adresa pro doručení, komunikační e-mail a telefonní kontakt, podobizna vyobrazené osoby), tyto údaje zpracovává a bude zpracovávat z titulu uzavření smlouvy a jejího plnění s odkazem na čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Účelem zpracování je evidence smluvní spolupráce a uplatnění případné reklamace. Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje objednatele po dobu trvání této smlouvy a dále v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, následně údaje zlikviduje.

I.2 V souvislosti s prováděním a zveřejněním fotografického díla mohou být zpracovávány také osobní údaje dalších osob, nikoliv jen zákazníka; účelem zpracování osobního údaje (vyfotografované podobizny třetích osob), zejména jeho pořízením, uložením, uspořádáním, pozměněním, vyhledáním, nahlédnutím, použitím a zpřístupněním přenosem, je zejména oprávněný zájem fotografa na takovém zpracování osobního údaje vyplývajícího z uděleného souhlasu.

I.3 Osobní údaje mohou být zpracovávány přiměřeným způsobem také pro účely uměleckého projevu ve smyslu § 17 zákona č. 110/2019 Sb., zákona o zpracování osobních údajů.

I.4 V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

I.5 Zhotovitel poučuje subjekt údajů, že má zejména tato práva:
• právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
• právo na opravu a doplnění (čl. 16 GDPR)
• právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR)• právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
• právo požadovat přenositelnost Vašich osobních údajů (čl. 20 GDPR)
• právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR)
• právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR), jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

I.6 Třetím osobám (zpracovatelům) zhotovitel osobní údaje předá pouze, je-li to nutné. Tito zpracovatelé budou poskytovat vhodné záruky ke zpracování osobních údajů. Osobní údaje mohou být předány orgánům veřejné moci na základě zákona, externím (sub)dodavatelům a dalším osobám, pokud je to nezbytné pro splnění dané smlouvy nebo zákonné povinnosti; v oblasti účetní agendy mohou být fakturační údaje předány tzv. zpracovateli (účetní), dále pak mohou být osobní údaje uchovávány v cloudových uložištích, zejména u poskytovatelů e-mailu, sdílených uložištích (Google Disk) nebo na sociálních sítích (Facebook a Instagram), poskytovateli webhostingu (WordPress).

 

                                                 Část pátá – Závěrečná ustanovení

I.1 Tyto VOP jsou veřejně přístupné na adrese www.alesfoti.cz.

I.2 Uzavřením smlouvy dle těchto VOP zákazník současně potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, platnou cenovou nabídkou zhotovitele a podmínkami jednotlivých služeb, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění a tyto přijímá.

I.3 Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit. Změny a doplňky nabývají účinnosti jejich oznámením na internetových stránkách zhotovitele.

I.4 Změny v těchto VOP u zakázek probíhajících (tj. v mezidobí od uzavření smlouvy do předání předmětu smlouvy) je povinen zhotovitel přímo oznámit zákazníkovi a ten s nimi musí být seznámen. V případě zásadních změn přímo se dotýkajících zhotovitele a neřešitelných jiným způsobem, má zákazník právo od smlouvy odstoupit.

I.5 V případě, že některé ustanovení těchto VOP se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.

I.6 Tyto VOP zhotovitele nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2023.

Tyto stránky používají soubory cookies
Zásady ochrany osobních údajů